Menu

Čo potrebujete vyhľadať?

rozšírené vyhľadávanie
RSS
Obec Váhovce
ObecVáhovce

Starosta

Starosta je štatutárnym orgánom obce, predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom.

Meno a priezvisko: JUDr. Adrián Kubica

Moje krédo: „S Vami a pre Vás.“

Kontakt: 0908 768 399

Starosta

Funkcia starostu je verejnou funkciou:

  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva obecnú správu,
  3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Obec Váhovce
Obec Váhovce